• Hafta içi 09.00 - 19.00
 • KONYA DEVLET KARAYOLU 183-A BALGAT - ANKARA
 • 0312 583 33 33

Veri Koruması

GENÇLER MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE TURİZM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni şirketimiz tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Gençler Motorlu Araçlar Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi” tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. a) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

            Kişisel verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması; yasal mevzuat kapsamında şirketimizin hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi; şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması;  şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve ilgili kişilere önerilmesi amacıyla birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yerine getirilmesi; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında ilgili kişilerin görüşlerinin kaydedilmesi ve bu görüşler doğrultusunda kalite yapılandırılmasının yapılması; şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi; şirketimiz uhdesinde yer alan araç-gereç, ürün ve her türlü paydaşın (çalışan/ziyaretçi gibi) güvenliğinin sağlanması ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan amaçlar dahilinde işlenecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kanunda: hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme olarak belirtilen temel ilkelere uygun olarak işlenecektir.

 1. b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz yasal mevzuatta yer alan ve yukarıda belirtilmiş amaçların sınırları içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla özel kurum ve kişilere, 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları kapsamında yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.

 1. c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amacıyla toplanmaktadır. Bu amaçlarla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerinizin muhafaza edildikleri ortamlara yetkililer haricinde gerçekleştirilebilecek erişimler kontrol altına alınmakta, güçlü parolalarla erişim sağlanmakta ve her türlü idari ve teknik güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar dahilinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenmekte ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca şirketimiz tarafından muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sona ermesi halinde kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılmaktadır.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesine ve kişisel verilerinin silinme veya yok edilmesine ilişkin talep ettiği işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik ve iletişim bilgilerinizle kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren  ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğinde belirtilen şartları taşıyan talebinizi Konya Devlet Karayolu -Mevlana Bulvarı no:183-A Balgat/Ankara adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla, gencler@gencleroto.com.tr e-posta adresine ,veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Gençler Motorlu Araçlar Ticaret Ve Turizm A.Ş ( Veri Sorumlusu )

Adres: Ehlibeyt Mah.Mevlana Bulvarı (Konya Devlet Karayolu) No:183 Balgat-Çankaya-Ankara

Mersis No:5892193476454366

E-Posta: gencler@gencleroto.com.tr

KEP Adresi:genclermotorluaraclar@hs01.kep.tr

 

Merhaba